✔️ Cổng trục là dầm đôi là dạng cầu trục dầm đôi có gắn thêm hai chân chạy trên nền đất.
   
Nhãn