• Cổng trục đẩy tay là dạng cầu trục dầm đơn có tải trọng nhẹ có thêm hai chân để chạy được dưới nền đất. Việc di chuyển dưới đất được thực hiện bằng đẩy tay.