Monorail ESB là dạng cầu trục chạy một chiều, có hoist chạy trên một thanh ray, có những đặc điểm sau:
✔️ Tải trọng tới 2T
✔️ Có lựa chọn cho đường chạy cong
✔️ Dùng cho khoảng không trần thấp
✔️ Khoảng cách bước treo lớn
✔️ Lựa chọn di chuyển xe con bằng điện