Cầu trục dựa tường là loại có dầm biên chạy trên một phía của nhà xưởng.
  • Lắp đặt trên 1 đường chạy riêng biệt, bên dưới của cầu trục khác
  • Phục vụ riêng biệt cho 1 khu làm việc nhất định