✔️ Cầu trục là dầm treo là dạng có dầm chính treo bên dưới dầm biên