Hệ thống QLCL ISO/Chứng nhận hợp quy

Ngày 03/01/2012, Công ty Cổ phần Cầu trục và thiết bị AVC được Tổ chức Bureau Veritas Certification cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

I. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008
Ngày 03/01/2012, Công ty Cổ phần Cầu trục và thiết bị AVC được Tổ chức Bureau Veritas Certification cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: cơ cấu tổ chức, các quy trình, quá trình và nguồn lực cần thiết để quản lý chất lượng. Đây là hệ thống để quản lý quy trình công việc một cách khoa học, kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ chặt chẽ, từ đó tăng sức cạnh tranh, uy tín của công ty.
 
 

II. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP QUY CHUẨN QUỐC GIA: QCVN 30:2016/BLĐTBXH TỪ NĂM 2016
 
Hotline
0915 306 566
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc
Facebook
http://facebook.com/cautrucavc