✔️Coil-Tong: Là sản phẩm tự động kẹp và nâng cuộn tôn, thiết kế theo yêu cầu.