Chúng tôi xin giới thiệu một số các hoạt động:
 
Triển lãm hàng công nghiệp 2009
Tham quan và huấn luyện tại ABUS 2010
Tham quan và huấn luyện tại Australia 2011
Tham quan và huấn luyện tại Mitsubishi
Tham quan và huấn luyện tại ABUS/CHLB Đức 2014
Triển lãm tại Bắc Ninh 2014