Một số hoạt động đào tạo kỹ năng:
Đào tạo kỹ năng làm việc nhóm
Đào tạo an toàn  lao động 2012
Hội thi an toàn lao động 2012
Đào tạo phòng cháy, chữa cháy 2012
Đào tạo an toàn lao động 2013
    JICA Đào tạo 5S tại AVC
   Đào tạo phòng cháy, chữa cháy 2014         
    Mitsubishi đào tạo xe con UM mới