VINASHIN - Đóng tàu Sông Cấm
Hoàn thành: 01/2015
 
VINASHIN - Đóng tàu Sông Cấm 1
Hoàn thành: 12/2009