Nhà thép và thiết  bị công nghiệp SEICO
Hoàn thành: 06/2016