Công ty cổ phần công nghiệp E - Nhất
Hoàn thành: 07/2004